Domov / Obchodné podmienky
Výrobcovia
V našej ponuke nájdete aj

Využite mobilnú aplikáciu

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky platné pri nákupe v internetovom obchode

suchavystavba.sk

1. Úvodné ustanovenie:

 Tieto obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim a sú platné pre internetový obchod prevádzkovaný na internetovej drese: suchavystavba.sk spoločnosťou GIPSOL, s.r.o. Mlynské nivy 56, 82109 Bratislava, IČO: 35783893, DIČ: Sk2020256392.

2. Územná platnosť:

 Obchodné podmienky platia pre dodávky tovaru na územie Bratislavy a blízkeho okolia. Po vzájomnej dohode zmluvných strán aj pre ostatné územie Slovenskej republiky.

3. Zmluvné strany:

Predávajúci:
 GIPSOL, s.r.o., Mlynské nivy 56, 82109 Bratislava zapísaná v obchodnom registri vedeným Okresným súdom Bratislava I pod spisovou značkou 2392/B IČO:35783893 DIČ:SK2020256392.
   Bankové spojenie:
   Tatra banka,a.s. Bratislava, číslo účtu 2624555222/1100.
   Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava, číslo účtu 1391199655/0200 ,


Kupujúci
 Fyzická osoba (konečný spotrebiteľ), fyzická alebo právnická osoba (podnikateľ), ktorý uskutočňuje nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu suchavystavba.sk.

4. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

a. Objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu suchavystavba.sk sú po potvrdení predávajúcim považované za záväzné pre obe zmluvné strany.

b. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa podrobne zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom, cenami, platobnými a prepravnými podmienkami platnými v dobe odoslania objednávky a súhlasí s nimi.

c. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Aby mohla byť predávajúcim akceptovaná, musí obsahovať všetky potrebné náležitosti:
  - registračné údaje kupujúceho,
  - presnú špecifikáciu tovaru, jeho množstvo, cenu za mernú jednotku tovaru a celkovú cenu,
  - miesto a spôsob dodania, požadovaný termín dodania a požiadavky na prepravu tovaru,
  - telefonické spojenie na kupujúceho a na kontaktnú osobu pre príjem tovaru, pre prípad ak sa nezhoduje s kupujúcim.

b. Predávajúci má právo odmietnuť celú objednávku, alebo jej časť, ak:
  - sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo je v súčasnej dobe vypredaný,
  - sa u tovaru výrazne zmenila cena od výrobcu alebo zmluvného dodávateľa,
  - nedošlo k dohode o spôsobe a cene dopravy.

  O týchto skutočnostiach je povinný predávajúci okamžite upovedomiť kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, apod.)

c. Predávajúci je povinný vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar v čo najkratšom možnom termíne, všeobecne do 2 pracovných dní
  - od potvrdenia objednávky pri hotovostnej platbe, alebo
  - od pripísania dohodnutej ceny objednávky na účet kupujúceho ( u bezhotovostnej platby).

d. Kupujúci je povinný
  - pri objednávaní tovaru uviesť pravdivé a úplné informácie,
  - uviesť kontaktnú osobu v prípade, že tovar nebude preberať osobne,
  - odobrať objednaný tovar a zaplatiť kúpnu cenu, vrátane prípadnej ceny za dopravu tovaru a prepravné palety,
  - zabezpečiť v svojej starostlivosti a na svoje náklady vykládku veľkorozmerného tovaru

5. Dodacie podmienky

a. Tovar objednaný kupujúcim a potvrdený predávajúcim prepraví predávajúci do dvoch pracovných dní na adresu udanú kupujúcim (miesto plnenia) podľa Prepravných podmienok predávajúceho.

b. Miestom plnenia je aj osobný odber tovaru v sídle predávajúceho.

c. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dohodnutej dodacej lehoty v prípade nepredvídateľných udalostí. O tejto skutočnosti je povinný okamžite informovať kupujúceho a dohodnúť náhradný termín dodania. V prípade ak predávajúci nedodá tovar ani v náhradnom termíne je kupujúci oprávnený od objednávky odstúpiť.

d. Tovar môže prevziať len kupujúci, alebo ním písomne oprávnená osoba.

e. Pokiaľ nedôjde k doručeniu tovaru z dôvodu neprítomnosti kupujúceho (alebo oprávnenej osoby) na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase, znáša kupujúci všetky náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru.

f. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho v okamžiku prevzatia tovaru, pod podmienkou zaplatenia plnej kúpnej ceny.

g. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamžikom prevzatia tovaru od predávajúceho, resp. od prepravcu.

h. Kupujúci je povinný pri dodávke tovaru skontrolovať spolu stav zásielky podľa dodacieho listu. Je oprávnený odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. O tejto skutočnosti je kupujúci povinný spísať s prepravcom záznam o škode a tento okamžite zaslať predávajúcemu. Súčasne oznámiť túto skutočnosť bezodkladne predávajúcemu aj telefonicky.

i. Pokiaľ kupujúci podpisom v dokladoch prevzatie zásielky potvrdí, je zásielka považovaná za bezchybnú a na dodatočné reklamácie neúplnosti alebo poškodenia nebude braný ohľad s výnimkou situácie , kedy nie je možné z objektivných dôvodov uskutočniť kontrolu dodávky ihneď pri prevzatí zásielky od dopravcu.

6. Platobné podmienky

Úhradu kúpnej ceny je možné uskutočniť týmito spôsobmi: a. V hotovosti pri prevzatí tovaru od prepravcu. Kupujúci obdrží od prepravcu dodací list a príjmový pokladničný doklad. Obratom mu predávajúci zašle faktúru.

b. V hotovosti pri osobnom odbere zo skladu predávajúceho. Predávajúci vystaví pokladničný doklad z fiškálnej pokladnice.

c. Bezhotovostne na účet predávajúceho na základe predfaktúry. Ako variabilný symbol uvedie kupujúci číslo predfaktúry. Predávajúci vystaví po úhrade faktúru a odošle tovar.

d. Na dobierku.

 

7. Záruka

a. Záručná doba spotrebného tovaru je 24 mesiacov.

b. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

c. Záruku je možné uplatniť len na výrobnej vade. Za vadu je považované to čo neodpovedá kvalitatívnemu štandardu tovaru.

d. Za vadu nemožno považovať prípad, kedy výrobok doslúži v dôsledku použitia či bežného opotrebovania úmerného dĺžke a spôsobu používania.

e. Záruka sa nevzťahuje na vady , ktoré vzniknú použitím a inštaláciou a ktoré sú v rozpore s technologickými predpismi, návodom k obsluhe alebo všeobecnými zásadami.

f. Ďalej sa záruka nevzťahuje na závady , ktoré vzniknú nesprávnou prepravou a nesprávnym skladovaním, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním resp. za neobvyklých podmienok, fyzickým poškodením, a na závady , ktoré vzniknú neodvratnou udalosťou (voda, oheň , a pod.), poveternostnými vplyvmi, poškodením bleskom, nadmerným mechanickým opotrebovaním.

 

8. Vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy)

a. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

b. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci vykonať preukázateľnou formou. Predávajúci je povinný:
  - prevziať tovar späť,
  - vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

c. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

d. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy pri kúpe a predaji tovaru
  - zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho,
  - určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

e. Kupujúci oprávnený vrátiť len nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebovania, so všetkými súčasťami, príslušenstvom a so všetkou dokumentáciou.

f. Pred samotným vrátením tovaru je kupujúci povinný včas upovedomiť predávajúceho, dohodnúť termín vrátenia a adresu, na ktorú vrátený tovar dopraviť. Súčasne zaslať predávajúcemu e-mail alebo fax s uvedením čísla objednávky, faktúry a dodacieho listu a oznámiť číslo účtu , na ktorý chce uhradenú čiastku vrátiť.

g. Vrátený tovar je kupujúci povinný posielať výhradne doporučene a poistený a to na vlastné náklady, predávajúci neručí za prípadnú stratu tovaru alebo poškodenie.

h. Pokiaľ nebude splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok, nebude odstúpenie od zmluvy akceptované, tovar nebude prevzatý späť a uhradená čiastka nebude vrátená.

 

10. Reklamácie

a. Pokiaľ je zásielka neúplná alebo poškodená, je kupujúci povinný spísať s prepravcom záznam o škode (popis závad a ich vznik, číslo objednávky a dodacieho listu) a tento okamžite zaslať predávajúcemu e-mailom alebo faxom a súčasne ihneď predávajúcemu oznámiť túto skutočnosť telefonicky.

b. Pri reklamácii je povinný kupujúci preukázať zakúpenie tovaru u predávajúceho dodacím listom. Predávajúci nie je povinný prijať k vybaveniu reklamácie tovar, pokiaľ ho kupujúci neodovzdá so všetkými súčasťami a príslušenstvom a so všetkou dokumentáciou. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný dohodnutým spôsobom s predávajúcim (e-mail, telefonicky, faxom, písomne), a to najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru k vybaveniu reklamácie.

c. Odstránenie závady na tovare bude realizované podľa typu produktu:
  - výmenou produktu,
  - výmenou vadného dielu,
  - prípadne odstránením závady v servisnom stredisku.,

 

11. Palety

a. Objednaný tovar je kupujúcemu dodávaný buď voľne ložený alebo na paletách. Predávajúci uprednostňuje dodávky na nevratných paletách.

b. V prípade dodania tovaru na vratných paletách sa tieto stávajú majetkom kupujúceho. Kupujúci je oprávnený vratné palety vrátiť a to nepoškodené a do 30 dní od uskutočnenia dodávky na miesto a v termíne, ktorý si dohodne s predávajúcim. Kupujúci je súčasne povinný predložiť doklad (faktúru alebo dodací list) o nákupe paliet. Následne potom bude kupujúcemu vrátená čiastka za nakúpené palety. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť spätné odkúpenie poškodených alebo neúplných paliet.

 

12. Ochrana osobných údajov

a. Využitím internetového obchodu predávajúceho súhlasí kupujúci so zápisom informácií o jeho osobe a nákupoch do databázy predávajúceho.

b. Predávajúci sa zaväzuje používať osobné údaje kupujúceho v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov.

. c. Všetky údaje, ktoré kupujúci oznámi pri objednávaní tovaru predávajúcemu sú považované za dôverné a nebudú poskytnuté tretej osobe alebo inak zverejnené. Výnimku predstavujú prepravcovia , ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný pre bezproblémové doručenie tovaru.

d. Kupujúci má právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho až po uplynutí záručnej doby.

13. Záverečné ustanovenia

a. Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcemu.

b. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj cenu objednaného tovaru (vrátane prepravného) uvedenú v internetovom obchode predávajúceho.

Nenašli ste produkt, ktorý ste hľadali?

Na našom e-shope ponúkame najmä bežne dostupný tovar.

Ak máte záujem o špecializované produkty od výrobcov, ktorých máme v ponuke, neváhajte nás kontaktovať.

Naše obchodné oddelenie Vám preverí dostupnosť, prípadne spracuje cenovú ponuku.